TPM TRATAD Project Management

Bouwheerschap:

Initiatiefnemer en eindverantwoordelijk voor de voortgang en realisatie van het project binnen de projectdefinitie.
Gemandateerd opdrachtgever:
TPM verkrijgt van het bevoegd gezag projectmandaat om in voorkomende zaken die beslissingen te nemen die noodzakelijk zijn voor een optimale realisatie van het project.
Projectdefinitie:
Het startdocument waarin omschreven is waaraan het project in algemene zin dient te voldoen.
Programma van Eisen (PvE):
De gekozen uitgangspunten, zowel functioneel, ruimtelijk als bouwtechnisch, waaraan het project moet voldoen.
Planning:
Overeengekomen doorlooptijd van project conform projectdefinitie.
FIXED budget:
Na vaststelling projectdefinitie het bijbehorende en overeengekomen budget wat gemaximaliseerd is conform deze definitie. FIXED target voor PM.
Contracting:
Het selecteren van de benodigde potentiële partijen (long-list/short-list), het voeren van onderhandelingen en vastleggen middels contract/opdracht met de daarbij behorende voorwaarden.
Financiële projectbewaking:
Opstellen van directiebegroting.
Bewaking van budget en gemaakte kosten in relatie tot directiebegroting (stichtingskostenoverzicht).
Directievoering:
De directievoering betreft het vertegenwoordigen van de opdrachtgever en het begeleiden van het bouwproces vanaf de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats tot het einde van de onderhoudsperiode van het project.
Bij de directievoering stelt TPM zich ten doel:
 • de directievoerder als vertrouwensman van de opdrachtgever beleidsmatig te betrekken bij het bouwproject en de communicatie tussen de betrokken partijen te bevorderen.
 • de directievoerder zorg te laten dragen voor een goede kwaliteit van het project volgens het contract en nadere wensen van de opdrachtgever.
 • de directievoerder het bouwproces te laten sturen en documenteren tot en met de definitieve oplevering van het project.

Fase 1 Definitiefase
Programma van eisen (PvE)
Onder verantwoordelijkheid van de bouwheer wordt een programma van eisen opgesteld. Daarin worden de funktionele, ruimtelijke en technisch te stellen eisen aan het project geformuleerd, alsmede de financiële randvoorwaarden. Verder bestaat het PVE uit de projectorganisatie en een plan van aanpak, waarin is aangegeven hoe de communicatie zal verlopen gedurende het gehele traject tot en met de eindevaluatie.
Betrokken partijen dienen accoord te zijn over de inhoud van het pvc voordat de bouwheer het bouwproces kan vervolgen.

Architectenselectie
De bouwheer legt een lijst van potentiële architecten voor aan de opdrachtgever, die de gelegenheid krijgt daar inhoudelijk op te reageren. De bouwheer stuurt een afschrift van het gesloten contract naar de opdrachtgever.
De volgorde van opstellen van programma van eisen en architectenselectie doet zich vaak ook in omgekeerde volgorde voor. Dit verandert echter niets aan bovenstaande werkafspraken binnen het uitvoeringsprotocol. De selectie van de overige adviseurs vallen onder de werkzaamheden van de bouwheer. De bouwheer dient de opdrachtgever te informeren over de uiteindelijke keuze (verstrekken van afschrift van het gesloten contract met de adviseur). De adviseurs dienen te voldoen aan de vereisten die gelden binnen hun beroepspraktijk.

Fase 2 Ontwerpfase
Voorlopig en definitief ontwerp
Voorafgaand aan de definitieve vaststelling van zowel het VO (incl. stichtingskostenraming) als het DO wordt door de bouwheer aan de opdrachgever een fasedocument met tekeningen overhandigd.

Een fasedocument bestaat uit:

 • Voorontwerp resp. definitief ontwerp architect;
 • Voorontwerp resp. definitief ontwerp constructeur en technische installaties;
 • geactualiseerde voorbereidings- en uitvoeringsplanning;
 • geactualiseerd stichtingskostenoverzicht;
 • veiligheid- en gezondheidsplan;
 • een weergave van afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde Programma van Eisen respectievelijk het vastgestelde voorlopig ontwerp.

Aanvraag bouwvergunning:
De bouwaanvraag wordt volledig verzorgd door de bouwheer.

Fase 3 Bouwvoorbereidingsfase
Bestek en directiebegroting. Voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het bestek en directiebegroting wordt door de bouwheer aan de opdrachtgever een fasedocument met tekeningen overhandigd. Dit fasedocument bestaat uit:

(deel)bestek en tekeningen (algemene voorwaarden, bouwkundig, terrein, constructie, technische installaties)

geactualiseerde planning

een weergave van afwijkingen ten opzichte van het definitief ontwerp.

Voordat tot voortgang van het bouwproces kan worden overgegaan is schriftelijke goedkeuring vereist van de opdrachtgever.

Fase 4 Aanbestedings- en gunningsfase
Aanbesteding en contractering aannemer
De aanbesteding wordt georganiseerd door de bouwheer. Deze fase wordt afgesloten met de volgende documenten:

  Proces verbaal van aanbesteding; geactualiseerd stichtingskostenoverzicht; gunningsvoorstel.
Voordat tot gunning kan worden overgegaan is de schriftelijke toestemming vereist van de opdrachtgever. De contractering van de aannemer(s) valt onder de werkzaamheden van de bouwheer. De bouwheer verstrekt de opdrachtgever een afschrift van het gesloten contract met de aannemer.

Fase 5 Uitvoering
Bouwvergaderingen: In het vastgestelde PVE is opgenomen of de opdrachtgever al dan niet bij de bouwvergaderingen aanwezig zal zijn.
Meer- of minderwerk: Meer- en minderwerk moet taakstellend opgelost worden binnen de post onvoorzien in de stichtingskostenbegroting. Voor meerwerk dat niet past binnen de post onvoorzien treedt de bouwheer tijdig in overleg om tot overeenstemming te komen met de opdrachtgever.
Termijnbetalingen: (onderwijs) In het geval dat het bestuur bouwheer is, overlegt deze een betalingsschema aan de gemeente. Indien nodig vindt hieromtrent inhoudelijk overleg plaats tussen bestuur en gemeente, waarna de gemeente haar akkoord geeft. De gemeente draagt daarna zorg voor de afhandeling van de betalingen aan het bestuur.

Fase 6 Oplevering en ingebruikname
Oplevering: De oplevering valt onder de werkzaamheden van de bouwheer. De opdrachtgever wordt door de bouwheer tijdig geïnformeerd over de opleverdatum.
Moment van overdracht: (onderwijs) De gemeente neemt de accommodatie op in de verzekering, bij moment van overdracht.
Ingebruikname: Indien oplevering en ingebruikname niet samen vallen, treedt de bouwheer gedurende deze tijd op als juridisch eigenaar (als hij dat nog niet is).
Projectevaluatie: In het eindgesprek wordt het proces geëvalueerd. De bouwheer draagt zorg voor gereedmelding en levert de gegevens aan in verband met de gemeentelijke registratie.

   
  Laatste nieuws
  https://www.schooldomein.nl/ikc-dassenburcht-vrijheid-flexibiliteit-en-duurzaamheid/

  Lees meer ....